ØkoRåds innspill til Regjering og Storting

Bilde av hånd som stopper dominoeffekten

Næringslivet med små og mellomstore bedrifter er sterkt rammet som følge av Koronavirus, – mer målrettede tiltak må iverksettes umiddelbart.

KORONAVIRUS

Økoråd Gruppen AS representerer 8 regnskapsbyråer i Nordland og Troms Fylke og har
ca. 2000 bedrifter i Nordland i sin portefølje. Mer enn 90 % av disse bedriftene er SMB-bedrifter.

Krisepakken som regjeringen kom med fredag 13. mars må utvides og ikke minst være mer målrettet mot SMB. Regjering og Storting oppfordres til å iverksette umiddelbare og nødvendige strakstiltak. Alle vet at vi er inne i en krise så derfor er handling avgjørende nå.

Fra vår side mener vi at, – bortsett fra forslaget til permisjonsreglene, er gårdagens krisepakke til liten hjelp for denne delen av næringen.

Bedrifter ble stengt allerede på torsdag jfr. pålegg for frisører, helsesalonger mv. De ansatte og eierne er allerede permittert og vil få dagpenger i størrelsesorden 62% av normal lønn, med et tak pr uke på vel kr 7000.-. Selvstendig næringsdrivende opparbeider seg ikke rett til dagpenger og omfattes således ikke av dette.

Spesielt reiselivsbransjen, – herunder hotell og restaurant har allerede massive avbookinger og permitteringer. Vi opplever lokalt at denne næringen umiddelbart ligger nede for telling og er bekymret for at konkurser kommer fortløpende.

Problemstillingen for næringslivet er som følger:
De fleste av SMB har eksterne regnskapsførere. Regnskap Norge, bransjens interesse-organisasjon, har mer enn 8.500 personmedlemmer.

I 2019 utførte regnskapsbransjen regnskapsførsel mv. for mer enn 400.000 virksomheter. Hva skjer når næringslivet får «håndbrekket» på slik vi opplever i dag?

I løpet av kort tid vil det ikke være likviditet til å dekke løpende forpliktelser. Dette gjelder jo ikke bare reiseliv som selvsagt blir hardt rammet, men også snekkeren, rørleggeren, maleren, klesbransjen osv.

Når disse virksomheter opplever det som skjer og virkningen blir reell vil de ikke kunne betale for våre tjenester.

Skatteetaten er pålagt å gi gebyrer til alle virksomheter som ikke får levert pliktige oppgaver i tide, a-meldinger, skattemelding for merverdiavgift, skattemeldinger for formue og inntekt, årsregnskap til Brønnøysund og oppgaver til SSB.
Hvis disse leveringsfrister ikke oppfylles pga. betalingsvansker vil gebyrene «drepe» virksomheten.

Nedenfor er opplistet det som næringsdrivende i dag har å forholde seg til og som det må gis amnesti for eller må avvikles inntil videre:

 • Hvis du ikke leverer opplysningene innen de absolutte frister, vil det ilegges et dagsgebyr..
 • Hvor mye gebyret er, beregnes ut fra ett rettsgebyr.

I 2020 er rettsgebyret 1.172 kroner per dag. De ulike oppgavene/meldingene har ulike satser:

 • For aksjonærregisteroppgaven er satsen ett rettsgebyr per dag. Maksgrensen er 50 rettsgebyr. Maksbeløpet er 58 600 kroner.
 • For a-meldingen er satsen 1/10 rettsgebyr per inntektsmottaker som mangler eller har feil i opplysningene per dag. Maksgrensen er 1 000 rettsgebyr per periode. Maksbeløpet er 1 150 000 kroner per periode.
 • For mva-meldingen er satsen et halvt rettsgebyr per dag. Maksgrensen er 50 rettsgebyr. Maksbeløpet er 58 600 kroner.
 • For skattemeldingen er satsen et halvt rettsgebyr per dag. Maksgrensen er 50 rettsgebyr. Maksbeløpet er 58 600 kroner.
 • For tredjepartsopplysninger er satsen 1 rettsgebyr per dag. Maksbeløpet er 58 600 kroner.
 • For bokføringspålegg er satsen 1 rettsgebyr per dag. Maksbeløpet er 1 000 000 kroner.
 • Mulkten løper til du leverer opplysningene vi har etterspurt eller til maksgrensen for tvangsmulkt er nådd.
 • Du mottar faktura fra Skatteetaten med informasjon om betaling.

Barnehage og skoler er stengt, foreldre er nødt til å være hjemme. De som er ansatt i offentlig helsesektor er imidlertid viktig å ha på plass for å ivareta liv og helse. Da blir det til at de ansatte i annen virksomhet vil være de som må være hjemme med barna.

Det er gitt utvidet antall dager de har rett til dette, men de økonomiske problemene blir da overført til arbeidsgiver som ofte er SMS bedrifter. Dette vil i svært mange tilfeller ramme de bedrifter som fortsatt ønsker og har mulighet til å holde sin virksomhet i gang.

De fleste bedrifter får redusert sin omsetning, noe mer enn andre. For en del avhjelper det noe å slippe lønnskostnader i form av permitteringer av ansatte, men de vil fortsatt slite med faste kostander som husleie, strøm, leie og leasing av driftsmaterille, renter og annet. For enkelte vil dette være det som gjør at de ikke greier å overleve den situasjonen vi er inne i.

I torsdagens krisepakke fra regjeringen var det fokusert på utsatt formuesskatt for bedriftseiere, sitat: «Utsatt formuesskatt for bedriftseiere Regjeringen foreslår videre en midlertidig ordning med utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformue for inntektsåret 2020. Den foreslåtte ordningen gjelder personlige skatt-ytere som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat for inntektsåret 2020. Ordningen innebærer at skattyter kan søke om ett års utsatt innbetaling av formuesskatten for inntektsåret 2020 når den forfaller til betaling i 2021». Det er hverken inntektsskatt eller formueskatt som vil være problemet framover, fokuset må rettes mot likviditet.

Å fremstille utsatt formuesskatt for bedriftseiere som et moment er å «slå inn åpne dører» da dette er et ikketema. Det kan virke som at noen blander forskuddsskatt og skattetrekk for de ansatte. Krisepakken inneholder, slik vi oppfatter dette, ikke noe knyttet til skattetrekk og likviditet.

Personlige næringsdrivende som har fått utskrevet forskuddsskatt kan endre skattekortet basert på forventet inntekt. Slik situasjonen er nå har krisepakkens betalingsutsettelse ingen effekt da det ikke vil være inntekt å betale skatt av.

Videre omhandler regjeringens forslag momenter knyttet til tilbakevirkning av underskudd mot beskattet overskudd i 2018/2019. Greit nok men dessverre ingen effekt umiddelbart da denne først vil komme til utbetaling høsten 2021- dessverre mange konkurser for sent.

Vi mener at det må rettes fokus på følgende strakstiltak:

 • Likviditetslån/nødlån til bedrifter umiddelbart som ikke er forankret i for mye byråkrati jfr. hva Tyskland har besluttet
 • Utsettelse og amnesti på frister knyttet til A-meldinger, MVA meldinger, skattemeldinger og årsregnskap.
 • Bortfall av alle former for gebyrer knyttet til ovennevnte med virkning fra og med den 13.3.2020
 • Permitteringsendringene må inneholde pakker til ansatte som gir mer enn 62,5% utbetaling. Samfunnet stopper når kjøpekrafta forsvinner
 • Midlertidig bortfall av arbeidsgiveravgift for alle virksomheter i Norge til vi ser virkningen av dagens situasjon
 • Et tydelig signal- stallordre til banker om smidighet både for renter og avdrag for næringslivet.
 • NAV dekker lønn til foreldre som må være hjemme med barn som følge av at skole og barnehager er stengt.
 • Det må innføres bransjespesifikke støtteordninger for SMB bedrifter som får bortfall eller reduksjon i inntektene, uten mulighet til å redusere sine kostander.

På vegne av vår bransje og bedriftene vi jobber for er vi er oppriktige bekymret, men har tro på at våre politikere ser alvoret og tar de nødvendige grep umiddelbart.

Narvik, 14.mars 2020

ØkoRåd Gruppen AS
Geir-Arne Mathisen
Daglig leder